Przejdź do treści

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Dział ten zawiera pełną treść obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Informacje o planach wszczętych dla których rozpoczęto procedurę planistyczną; planach uchwalonych nieobowiązujących tj. uchwalonych przez Radę Miasta Szczecin i przekazanych do Wojewody Zachodniopomorskiego wraz z dokumentacją prac planistycznych w celu oceny ich zgodności z przepisami prawa celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest prawem miejscowym, sporządzanym przez Prezydenta Miasta, który zleca wykonanie prac planistycznych do Biura Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie. Plan miejscowy uchwala Rada Miasta Szczecin.

Na podstawie planu miejscowego wydaje się decyzje o pozwoleniu na budowę. Koszty sporządzenia lub wprowadzenia zmian w miejscowym planie finansowane są z budżetu miasta. Czas potrzebny na sporządzenie miejscowego planu jest uzależniony od wagi problemów rozstrzyganych w planie. Mając na uwadze czas niezbędny na opracowanie planu i czas trwania procedury jego uchwalania, należy liczyć się z okresem 12-18 miesięcy. Czas trwania procedury planistycznej wynika z konieczności zrealizowania szeregu działań konsultacyjnych, w tym związanych z partycypacją społeczną, w ramach której plan poddawany jest dyskusji publicznej.

Plany miejscowe są elementem planowania przestrzennego służącym ochronie i racjonalnemu kształtowaniu przestrzeni z uwzględnieniem i równoważeniem interesów publicznych i prywatnych. To akty prawa miejscowego, których celem jest ustalenie warunków zagospodarowania przestrzeni zgodnie z potrzebami jej użytkowników i z poszanowaniem zasad i wymagań z zakresu ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, praw własności. Plany miejscowe stwarzają warunki do harmonijnego funkcjonowania oraz zrównoważonego rozwoju wszystkich sfer funkcjonowania miasta, w tym sfery społecznej, przyrodniczej i ekonomicznej.

Zasady i tryb sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego określa ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, ze zm.).