Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Biuro Planowania Przestrzennego Miasta zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848).

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuro Planowania Przestrzennego Miasta - https://bppm.szczecin.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-19. Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2021-07-06.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z powodu nieproporcjonalnego obciążenia:

 1. Część plików PDF to skany dokumentów m.in. ogłoszenia, obwieszczenia.
 2. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Treści wyłaczone

 1. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Niniejszą deklarację sporządzono dnia 2021-11-24, na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny. Raport z samooceny (.pdf, 632 KB)

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 1. Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Honorata Prałat, e-mail: hpralat@um.szczecin.pl, tel.: +48 91 424 57 36.
 2. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem bppm@um.szczecin.pl lub hpralat@um.szczecin.pl lub ktukien@um.szczecin.pl. Tą samą drogą można także składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności.
 3. Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej lub jej elementu oraz udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.
 4. Żądanie powinno zawierać:
  • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
  • wskazanie strony internetowej lub jej elementu, które mają być dostępne cyfrowo,
  • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
  • wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.
 5. Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
 6. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie powiadamia się osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zostanie zapewniona dostępność cyfrowa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
 7. Odmawia się zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.
 8. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, niezwłocznie powiadamia się osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej.

Do zapewnienia alternatywnego sposobu dostępu do wskazanego elementu strony internetowej pkt 4-7 powyżej stosuje się odpowiednio.

 1. W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub wskazanego elementu strony internetowej, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, zgodnie z art. 18 ust. 6 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej.
 2. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej, stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Do zapewnienia alternatywnego sposobu dostępu do wskazanego elementu strony internetowej przepisy pkt 1 i 2 powyżej stosuje się odpowiednio.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biuro Planowania Przestrzennego Miasta znajduje się w gmachu Urzędu Miasta Szczecin - dobudówka do skrzydła zachodniego. Budynek wpisany jest do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego - nr rejestrowy 835. Wejście do siedziby zlokalizowane jest od ulicy Karola Szymanowskiego 2. Znajduje się na ono na I i II piętrze - brak windy. Budynek jest niedostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Toalety niedostosowane są dla osób ze szczególnymi potrzebami. Toaleta dla interesantów znajduje się obok w budynku Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1.

Przy ul. Karola Szymanowskiego przed budynkiem zlokalizowany jest parking zawierający jedno miejsce dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń biura można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W Biurze Planowania Przestrzennego Miasta nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Dane teleadresowe:

Biuro Planowania Przestrzennego Miasta
ul. Szymanowskiego 2
71-416 Szczecin
tel. 91 4245739
fax: 91 4224771
e-mail: bppm@um.szczecin.pl