Zamówienia publiczne

Dostawa sprzętu komputerowego dla Biura Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie
Data utworzenia: 02.09.2021

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/70e15de2-41f5-4e43-b044-2edba980dd2a

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
Data utworzenia: 10.05.2021
W załączniku "Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021".