Przejdź do treści

Zakończone wyłożenie do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin

Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie miasta dokonuje się za pomocą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (plany miejscowe) sporządzanych przez Prezydenta Miasta Szczecin i uchwalanych przez Radę Miasta Szczecin. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta jest dokumentem, którego ustaleń zapisy planów miejscowych nie mogą naruszać. Ma więc istotne znaczenie dla polityki przestrzennej naszego miasta.