Przejdź do treści

Przedmiot i zakres działalności Biura Planowania Przestrzennego Miasta

Do zadań statutowych Biura Planowania Przestrzennego Miasta należy prowadzenie zadań w zakresie planowania przestrzennego miasta, a w szczególności:

  1. sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin, przyjmowanie i analiza wniosków dotyczących zmian w obowiązujących planach miejscowych, opracowywanie zmian w planach miejscowych
  2. sporządzanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin, aktualizacja Studium, prowadzenie spraw wynikających ze Studium, przyjmowanie i analiza wniosków dotyczących zmian w obowiązującym Studium
  3. współpraca przy opracowywaniu planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego oraz planu zagospodarowania przestrzennego szczecińskiego obszaru metropolitalnego, w tym współdziałanie w zakresie kształtowania powiązań miasta z jego otoczeniem funkcjonalnym oraz uwzględniania w wojewódzkich dokumentach planistycznych przedsięwzięć o znaczeniu metropolitalnym
  4. prowadzenie i aktualizowanie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz archiwizacja dokumentacji planistycznej
  5. formułowanie wniosków służących określaniu polityki przestrzennej,
  6. prowadzenie analiz funkcjonalności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego,
  7. wykonywanie opracowań studialnych i koncepcyjnych w zależności od potrzeb,
  8. opiniowanie zamierzeń i zadań inwestycyjnych miasta Szczecin w zakresie zgodności z polityką przestrzenną
  9. prowadzenie banku danych o zagospodarowaniu przestrzennym.