Przejdź do treści

Przedmiot i zakres działalności Biura Planowania Przestrzennego Miasta

Do zadań Biura należy prowadzenie prac w zakresie planowania przestrzennego Miasta, a w szczególności:

  1. opracowywanie nowych aktów planowania przestrzennego i ich zmian dla miasta Szczecin, w tym planu ogólnego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  2. realizacja i archiwizacja procedur formalnoprawnych związanych z opracowywaniem aktów prawa miejscowego i ich zmian, prowadzenie i aktualizacja baz danych o zagospodarowaniu przestrzenny,
  3. przyjmowanie, prowadzenie rejestru wniosków dotyczących zmian w obowiązujących aktach prawa miejscowego i ich analiza,
  4. współpraca przy opracowywaniu innych aktów prawa miejscowego lub dokumentów planistycznych dla gminy, obszaru funkcjonalnego, województwa,
  5. współpraca z zarządem miasta przy formułowaniu i rekomendacjach z zakresu polityki przestrzennej, w tym opiniowanie zgodności opracowań branżowych jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i pozostałych jednostek gminy Miasto Szczecin z aktami prawa miejscowego lub projektami tych aktów,
  6. wykonywanie opracowań studialnych i koncepcyjnych w zakresie planowania,
  7. współpraca i wymiana doświadczeń w środowisku zawodowym związanym ze sferą urbanistyki, rozwoju miasta i obszarów metropolitalnych oraz kształtowaniem ładu przestrzennego zapewniającego zrównoważony rozwój.