Przejdź do treści

Karta informacyjna nr 580/2009

Numer karty/rok
580/2009
Rodzaj dokumentu
strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
podsumowanie i uzasadnienie do m.p.z.p. "Śródmieście Północ - Salomei" w Szczecinie – Uchwała nr XXXIII/813/09 z dnia 23.03.2009 r.
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu
zgodnie z art. 42 pkt 2 oraz art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju
Szczecin
Znak sprawy
-
Dokument wytworzył
projektant planu
Data dokumentu
Dokument zatwierdził
-
Data zatwierdzenia dokumentu
-
Miejsce przechowywania dokumentu
Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie, ul. Szymanowskiego 2, 71-416 Szczecin, tel. 91 42 21 055, 42 45 739, fax 91 42 24 771, e-mail: bppm@um.szczecin.pl
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
-
Czy dokument jest ostateczny
tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
-
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
-
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
udostępnianie z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
Uwagi
rejestr planów miejscowych